نمایشگاه صنعت ساختمان استان یزد از تاریخ 94/07/01 الی 94/07/05 .