فرایند ترمو وود از منظر مولکولی:
چوب های خام که هنوز تبدیل به ترمووود نشده اند دارای پیوند های هیدروکسیلی است که موجب جذب آن به درون بافت های چوب می گردد
خشک کردن چوب با روش های رایج، مولکول های آب از بفت چوب خارج شده و رطوبت درون چوب به حدود 10% کاهش می یابد .فرایند ترمو وود ، با شوک حرارتی حدود 200 درجه سانیگراد به چوب ها وارد شده و پیوند هیدروکسیلی گسسته شده بعد از این پروسه دیگر عاملی برای نفوذ آب در چوب وجود ندارد و چوب ترمو می شود.
با قرار دادن آب در مجاورت ترمووود آب کمی به چوب نفوذ کرده و سریعا تبخیر می شود
ترمووود فین وود برای فضا هایی که در شرایط جوی همچون سرم و گرما و بارندگی و رطوبت و آفتاب و حشرات قرار دارند قابل استفاده می باشند